Seite wählen

Impressum

Szervező:

Düsseldorfi Magyar Napok / Hundorf a Magyar Főkonzulátus Düsseldorf szervezésében

Website:
https://dusseldorf.mfa.gov.hu/deu

Generalkonsul: Szilágyi Gergő Péter

Cím: 40215 Düsseldorf, Adersstrasse 12-14

E-mail:
Titkárság: mission.dus@mfa.gov.hu

Külgazdasági külképviselet: trade.dus@mfa.gov.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

Minthogy Magyarország Főkonzulátusa, Düsseldorf (a továbbiakban: Főkonzulátus) a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) szervezetének külföldön működő, önálló szervezeti egysége, a Főkonzultásra a KKM általános adatkezelési tájékoztatója is vonatkozik, amely az alábbi internetes címen érhető el:
https://www.kormany.hu/download/d/4f/71000/KKM%20adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse

1. Adatkezelő megnevezése

Magyarország Főkonzulátusa, Düsseldorf
Cím: 40215 Düsseldorf, Adersstrasse 12-14.
Telefon: +49 211 302 169 0
Fax: +49 211 302 169 1
Email: mission.dus@mfa.gov.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Főkonzulátus adatvédelmi tisztviselője: dr. Molnár- Friedrich Szilvia (a KKM részéről)
Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: kozadat@mfa.gov.hu, telefonszáma: +36-1-458-1597
A Főkonzulátus kapcsolattartója adatvédelmi ügyekben:

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) és e) pontján alapul. Személyes adatkezelésre jelen honlap használatával összefüggésben akkor kerül sor, ha Ön a megjelölt elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel. A Főkonzulátus nem gyűjt olyan adatot, mely nem az érintettől származik.

4. A személyes adatok tárolásának ideje
A személyes adatok tárolása legkésőbb a rendezvény lebonyolításáig vagy a további adatkezeléshez való hozzájárulása esetén annak visszavonásáig tarthat.
5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. Határidő

A Főkonzulátus az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.
A Főkonzulátus szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Főkonzulátus a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
5.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Főkonzulátustól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• a Főkonzulátus
– milyen személyes adatait;
– milyen jogalapon;
– milyen adatkezelési célból
– mennyi ideig kezeli
• a Főkonzulátus kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;
• a Főkonzulátus alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Főkonzulátus az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Főkonzulátus módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Főkonzulátus a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

5.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Főkonzulátus korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

5.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Főkonzulátus közérdekű, illetve a Főkonzulátusra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges, vagy a személyes adatok kezelése jogszerűtlen.

6. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Főkonzulátus a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket
– a Főkonzulátus adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy
– bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.), továbbá
– adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).

7. Személyes adatok gyűjtése a weboldal látogatásával

Információ arról, hogy a weboldal informatív célból történő látogatása során milyen adatok kerülnek az adatkezelő szerverére, amelyeket a látogató böngészője szükségszerűen továbbít részére.

Sütikről történő tájékoztatás.

Szponzoraink